Infolinia (16) 642 12 26
Skład materiałów budowlanych (16) 642 12 16

Projekty UE

 

 

Projekt pt. "Dotacja na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstwa Sanitex Sp. z o.o."Realizowany w ramach: PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia
bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek
epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Opis działań planowanych do realizacji - Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Wartość bezzwrotnego wsparcia (dotacje) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID- 19 (całkowite koszty publiczne) (CV 20) wynosi 274 042,68 zł.

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 r. – 30.09.2020r.

Zasięg projektu: województwo podkarpackie

 

 

 


 

Sanitex Sp. z o.o., działając zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, zaprasza Wykonawców do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie konkursu ofert.

Informacja o projekcie [ link do pliku ]

I - Zakup ścianek Larsena

08.02.2010r. - Otwarcie konkursu ofert [ Pobierz zapytanie ofertowe: >>> ]

22.02.2010r. - Zamknięcie postępowania

II - Zakup koparki i spychacza

03.12.2012r. - Otwarcie konkursu ofert [ Pobierz zapytanie ofertowe:>>> ]

17.12.2012r. - Zamknięcie postępowania

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013