Projekt UE

Sanitex Sp. z o.o., działając zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, zaprasza Wykonawców do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie konkursu ofert.

Informacja o projekcie [ link do pliku ]

I - Zakup ścianek Larsena

08.02.2010r. - Otwarcie konkursu ofert [ Pobierz zapytanie ofertowe: >>> ]

22.02.2010r. - Zamknięcie postępowania

II - Zakup koparki i spychacza

03.12.2012r. - Otwarcie konkursu ofert [ Pobierz zapytanie ofertowe:>>> ]

17.12.2012r. - Zamknięcie postępowania

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013